Kommunikasjon i hjelperrollen

”For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.»
- Søren Kierkegaard


For å hjelpe et annet menneske, må man få en forståelse for hvilke utfordringer den andre står ovenfor. Man må evne å se verden gjennom den andres øyne. Oppmerksomhetsferdigheter i kommunikasjon er ulike kommunikasjonsteknikker som har til hensikt å klargjøre hva saken i en hjelperelasjon dreier seg om (Kvalsund, 2009). De bidrar til å skape felles forståelse for saken.

Eksempler på oppmerksomhetsferdigheter

 • Kroppsspråk (øyekontakt, posisjon, vokaltone, hastighet, oppmuntre)
 • Lytting (aktiv, passiv, lyttenivå)
 • Spørsmål (åpne, lukkede)
 • Oppmuntre gjennom refleksjon av ord
 • Parafrasere (gjengi essensen av hva den andre har sagt med egne ord)
 • Reflektere følelser
 • Oppsummere

Det krever mye trening og stor bevissthet rundt egen kommunikasjon for å kunne mestre alle oppmerksomhetsferdighetene i en samtale. Som et utgangspunkt for å videreutvikling oppmerksomhetsferdigheter, kan man redusere oppmerksomhetsferdigheter i kollegastøtterollen til kommunikasjon som bidrar til å kartlegge fakta, følelser og behov:

 1. Hva skjedde?
 2. Hvordan opplevde du det?
 3. Hvilke behov har du?

I tillegg til oppmerksomhetsferdigheter består en kommunikasjonsprosess også av påvirkningsferdigheter. Påvirkningsferdigheter er kommunikasjon som har til hensikt å skape endring.

Eksempler påvirkningsferdigheter

 • Tilbakemelding,
 • Informasjon,
 • Tolkninger,
 • Erfaringsdeling
 • Råd

I kollegastøtterollen ønsker vi å øve opp evnen til oppmerksomhetsferdigheter slik at vi ikke kommer til skade for å utøve påvirkning uten en grundig forståelse av hva situasjonen er. Det er først når vi har en felles forståelse at vi kan bidra med påvirkning som er hensiktsmessig for saken. Påvirkning gjennom informasjon og råd skal være i tråd med prinsipper for psykologisk førstehjelp .