Markering

Markering er i denne sammenhengen symbolske uttrykk for respekt og avskjed. Dette tiltaket er særlig aktuelt ved dødsfall og andre sorgprosesser. Stasjonens prest bør involveres i drøfting av hensiktsmessige tiltak, men husk livssynsoverveielse ved valg av markering.
Markering skal ha en estetisk ramme og kan være;


Herunder ligger også ledelsens ansvar til å oppsøke / besøke kolleger som er skadet, syke eller pårørende. Markering gjør seg særlig gjeldene ved dødsfall. Tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfeller, men følgende kan være et utgangspunkt: Generelt sett bør markering og oppsøkende oppfølging av pårørende avsluttes etter 1 år. Videre kontakt mellom avdelingen og pårørende skal være på pårørendes initiativ. Dette må formidles de pårørende.