Lederrollen ved kriser

I etterkant av alvorlige hendelser har lederen tre sentrale roller å ivareta: omsorgsrollen, informasjonsrollen og motivasjonsrollen.

Selv om det eksisterer en kollegastøtteordning som sørger for ivaretakelse, fritar ikke dette lederen for å opptre i omsorgsrollen. Det har en egenverdi at lederen selv signalisere at han forstår situasjonen og viser omsorg og støtte til de som er rammet. Dette gjøres best gjennom personlig kontakt, interesse, fravær av kritikk og en forståelse for de reaksjonen som oppstår. Lederen har også ansvaret for evaluering av hendelsesforløpet og iverksettelse av sikkerhetstiltak, men disse oppgaven må tydelig skilles fra omsorgsrollen som utvises umiddelbart etter hendelsen.

Ved alvorlige luftfartshendelser som berører mange mennesker direkte og indirekte, oppstår det et stort behov for informasjon. Informasjonsbehovet gjelder de faktiske forhold rundt hva som har skjedd, og hva som kommer til å skje i nær fremtid. Organisering av god informasjonsflyt blir essensielt for å unngå pågang av henvendelser og rykteflom.
I dag finnes det mange sosiale medier som kan benyttes til å spre generell informasjon. Hvis det organiseres informasjonsmøter er det viktig at man adskiller direkte berørte fra de som har mer indirekte tilknytning til hendelsen.

Alvorlige hendelser ryster menneskers oppfatning av verden og skaper usikkerhet i forhold til fremtiden.
Kriserammede har behov for å re-etablere kontroll, stabilitet og håp. Her kan lederen bidra gjennom motivering. Dette handler ikke om å gi falske forhåpninger, men å være åpen på hvilke muligheter som finnes og hvordan disse kan tilpasses individets behov.