Quick Reference Guide (QRG)

Informasjonsmøter

Informasjonsmøter har til hensikt å gi informasjon til berørte grupper om forestående eller oppståtte stressrelaterte hendelser (nestenulykker, ulykker, dødsfall etc). Hensikten med møtene er å gi informasjon om hva som har skjedd og hva som kommer til å skje. Møtene gjennomføres som regel av ledelsen ved avdelingen. Berørte grupper kan være; avdelingen, pårørende, teknisk personell, presse, nærmiljøet, andre. Kollegastøttepersonellets rolle er å påminne ledelsen om dette behovet, og være behjelpelig med organiseringen av informasjonsmøter slik at disse lar seg gjennomføre så tidlig som praktisk mulig. I gjennomføringen av informasjonsmøter kan kollegastøttepersonell hjelpe til å holde informasjonsmøtet innenfor rammene av et informasjonsmøte (eks ikke diskusjon av ansvar og skyld) og vurdere behovet for tiltak i grupper utenover de som er direkte berørt.

Markering

Markering er i denne sammenhengen symbolske uttrykk for respekt og avskjed. Dette tiltaket er særlig aktuelt ved dødsfall og andre sorgprosesser. Stasjonens prest bør involveres i drøfting av hensiktsmessige tiltak, men husk livssynsoverveielse ved valg av markering. Markering skal ha en estetisk ramme og kan være; sammenkomst, flagging på halv stang, avlyse festlige sammenkomster, blomster, lys, bilder og lignende. Herunder ligger også ledelsens ansvar til å oppsøke / besøke kolleger som er skadet, syke eller pårørende.

Markering gjør seg særlig gjeldene ved dødsfall. Tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfeller.

Følgende kan være et utgangspunkt:

 • Kansellere videre flyging samme dag (bør gjenopptas påfølgende / få dager etter)
 • Avlyse festlige sammenkomster
 • Flagging på halv stang
 • Kontakte stasjonsprest for dialog om umiddelbare markeringstiltak
 • Nær kollega / ledelsen oppsøker pårørende. Dette bør gjentas flere ganger ila det første året.
 • Samle avdelingen til avlastningssamtale hvor tanker og følelser kan deles i fellesskap
 • Deltakelse i begravelse (ledelse og kolleger)
 • 1 års markering

Generelt sett bør markering og oppsøkende oppfølging av pårørende avsluttes etter 1 år. Videre kontakt mellom avdelingen og pårørende skal være på pårørendes initiativ. Dette må formidles de pårørende.

Helsefremmende arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø handler om å finne den rette balansen mellom prestasjon og restitusjon. Arbeidsmiljøloven er et lovverk som prøver å regulerer dette forholdet gjennom regler for hva arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjøre. Men arbeidsmiljøloven innfrir ikke nødvendigvis det vi opplever som et godt arbeidsmiljø, fordi arbeidsmiljøet ikke bare handler om hva vi gjør, men hvordan vi opplever å ha det. Opplevelser er subjektive forhold. De samme ytre forholdene kan oppleves vidt forskjellig av forskjellige personer. Det er dokumentert en del faktorer i arbeidsmiljø som synes å fremme trivsel og holde oss friske.

Faktorer

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet
 • Sosial støtte.
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Nok tid og riktig kompetanse for å utføre oppgavene.
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.