Helhetlig debrief

I Luftforsvaret har vi lang tradisjon for operativ debriefing. Den operative debriefen har i all hovedsak et handlingsorientert fokus hvor man evaluerer teknisk utførelse opp mot en plan eller prosedyre. Læring som fremkommer av debriefen knytter seg derfor til hvordan man kan optimalisere teknisk utførelse eller optimalisere en plan eller prosedyre.

Dette har vist seg å være en god metode for prestasjonsutvikling, men også noe ensidig i forhold til andre faktorer som spiller inn på prestasjoner. Ved Luftkrigsskolen har vi de senere årene jobbet med å videreutvikle dagens debriefingsmodell med flere fokusområder for læring utover det handlingsorienterte perspektivet. Vi kaller dette helhetlig debriefing.

I helhetlig debriefing inkluderer vi fire fokusområder for læring for operativ prestasjonsutvikling.


Det handlingsorienterte læringsfokuset er orientert mot optimalisering av teknisk / handlingsmessig utførelse av militærfaglige ferdigheter. Innenfor det relasjonsorienterte perspektivet er læringsfokuset rettet mot utvikling av samhandling, kommunikasjon og relasjoner i teamet. Bruk av tilbakemelding mellom team-medlemmer er her et viktig verktøy. I det selv-orienterte læringsfokuset utforskes bevissthet rundt samspillet mellom egne tanker, følelser og handling knyttet til utførelsen av trening/opplæring, oppdrag og eventuelt i etterkant av belastende hendelser. Avlastnings- og reorientering før læring har til hensikt å ivareta og avlaste sterke her-og-nå følelser etter belastende hendelser. Her bruker man primært oppmerksomhetsferdigheter og prinsipper fra psykologisk førstehjelp. Avlastning av her-og-når følelser anses som en forutsetning før man eventuelt setter fokus på læring gjennom de andre fokusområdene i modellen.

Helhetlig debriefing i kollegastøtterollen

Modellen for helhetlig debriefing kan benyttes som et rammeverk for de gode samtalene i rollen som kollegastøtter. Det første møtet med en kollega som har vært involvert i en belastende hendelse, bør optimalt sett gjennomføres samme dag som hendelsen. I dette møtet skal man etterstrebe et avlasting- og reorienteringsfokus. Målet med denne samtalen er å kartlegge nå-situasjon, etablere sosial støtte og kartlegge behov. Som forberedelse til dette møtet, kan man benytte mal for avlastningssamtale. 1-3 dager etter hendelsen bør det gjennomføres en oppfølgingssamtale. Dette er en mer strukturert samtale som har til hensikt å skape rom for refleksjon over hva som har skjedd, kartlegging av behov og muligheter for læring. Til denne samtalen kan man benytte mal for oppfølgingssamtale.Avlastningssamtale

Samtalen er semi-strukturert. Det betyr at informasjonen som oppsøkes gjennom spørsmålene gjerne kan fremkomme av seg selv i en naturlig dialog. Målet for samtalen er å gi sosial støtte, skape en arena for å sette ord på det som har skjedd, kartlegge og ivareta behov.

 1. Hva skjedde?
  Dette spørsmålet kan være unødvendig å stille siden personer som har opplevde noe alvorlig ofte naturlig snakker om hva som har skjedd.
 2. Hvordan har du det?
  Dette er en omskriving av spørsmålet; hvordan opplevde du det. Hensikten med spørsmålet er å la personen sette ord på tanker og følelser som er i sving.
 3. Hvilke behov har du nå?
  Kartlegge behovene og bidra til å innfri disse.
 4. Avtale oppfølging
  Erfaringsrapporter fra Luftforsvaret indikere at oppføling i de påfølgende dagene etter en hendelse ofte uteblir. Vi anbefaler at en oppfølgingsplan konkretiseres i en avlastningssamtale.

Oppfølgingssamtale

Hensikt

 • Oppfølgingssamtale innenfor 1-3 dager av hendelsen

Mål

 • Oppfølging
 • Kartlegge nå-status og behov
 • Skape en mulighet for refleksjon

Kjøreregler

 • Fortrolighet
 • Gjennomføres uforstyrret
 • Rolleavklaring
 • Tilkjennegi at det frivillig å snakke

Innledende spørsmål (avdekking av nå-situasjon)

 • Hvordan har du det?
 • Hva er det som opptar deg nå?
 • Hva tenker du på nå?

Følg opp med spørsmål til det respondenten sier som bidrar til å øke bevisstheten rundt egen opplevelse, tanker, følelser og reaksjoner.

Avklare største bekymring

 • Hva er det mest negative med situasjonen? Hvorfor?
 • Hva bekymrer deg?

Avklare positive forhold (mestring og læring)

 • Hva er det mest positive ved situasjonen?
 • Er det noe du er overrasket over?
 • Er det noe du synes du mestret i situasjonen?

Avklare behov

 • Hva trenger du?
 • Hvilke behov har du nå?
 • Hva skulle du ønske deg i tiden fremover?

Avslutning

 • Hvordan har denne samtalen vært for deg?
 • Er det andre forhold vi skulle ha snakket om?
 • Hvordan ønsker du videre oppfølging?