Kollegastøtte

Kollegastøtte er et organisert lavterskeltilbud for mental ivaretakelse. Personell som utøver kollegastøtte i praksis kalles kollegastøttere.
Kollegastøttere er utpekte personer ved skvadronene (avdeling) som har grunnleggende kompetanse innenfor mental ivaretakelse ved belastende situasjoner eller hendelser.


For å forstå begrepet mental ivaretakelse i en luftoperativ kontekst, legges noen premisser til grunn.

Mental ivaretakelse er tiltak utført av kollegastøttere (eller andre) for å hjelpe mennesker å gjenvinne balansen i eget liv etter en akutt hendelse eller mental belastning over tid. Tiltakene som utføres baserer seg på prinsipper for psykologisk førstehjelp.

B.A.R

Kollegastøtterens hovedfunksjoner kan sammenfattes i akronymet BAR: Barometer, Avlastning og Rådgiver

Barometer

Kollegastøttere skal fungere som et barometer på mentale forhold blant medarbeidere og generelt i arbeidsmiljøet. Gjennom samtaler og observasjoner kan forhold som påvirker den luftoperative evnen oppdages og bringes til oppmerksomhet for individ, gruppe eller ledelsen.

Avlastning

Kollegastøttere skal avlaste personer som har vært involvert i hendelser eller opplever en belastende periode gjennom konkrete tiltak for mental ivaretakelse og sosial støtte.

Rådgiver

Kollegastøttere skal kunne gi konkrete råd vedrørende mental ivaretakelse og sosial støtte. Kollegastøttefunksjonen trer i kraft:

  1. Når kollegastøtteren selv ser behov for å iverksette tiltak.
  2. Når noen oppsøker kollegastøtteren, på vegne av seg selv eller andre, for hjelp.